سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران  
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه دارالحديث 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
پردیس قم - دانشگاه مفید - دانشگاه باقرالعلوم  
مدرس 
 
 
فلسفه یونان 
تدریس 
پردیس قم - دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
فلسفه قرون وسطی 
تدریس 
پردیس قم - دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
فلسفه جدید  
تدریس 
پردیس قم - دانشکده حدیث  
مدرس 
 
 
فلسفه اسلامی 
تدریس 
پردیس قم - دانشکده حدیث 
مدرس 
 
 
کلام