تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1380 
فلسفه 
دانشگاه تهران 
 
لیسانس 
1369 
فلسفه غرب 
دانشگاه شهید بهشتی 
0.00 
فوق لیسانس 
1375 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران 
0.00 
خارج