مفهوم (محرک نخستین) در اندیشه ارسطو
62 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » زمستان 1383 - شماره 1 »(16 صفحه - از 33 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ارسطو از راه حرکت، وجود محرک نامتحرک نخستین را اثبات و نام«خدا»را بر آن اطلاق می‏کند. او ویژگی‏هایی چون محرک بودن از طریق معشوقیت، تعقل، علم، سرمدیت، فعلیت تام و کامل‏ترین موجود را در مورد خدا می‏پذیرد؛امّا ارسطو در مورد وحدت یا کثرت محرک‏های نامتحرک در تردید به سر می‏برد و در نهایت بر اساس علم نجوم زمانش، 49 محرک نامتحرک را اثبات می‏کند و همه آن‏ها را «محرک‏های نامتحرک نخستین»می‏نامد؛امّا گاه تنها در مورد یکی از این محرک‏هااز واژه«نخستین» استفاده می‏کند و دیگر محرک‏ها را دومین و سومین و...می‏نامد.موضوع اصلی این مقاله روشن ساختن معنای«نخستین»در این عبارت‏هاست.پس از نقد و بررسی برخی احتمالها و نظریات، پیشنهاد این نوشتار آن است که واژه نخستین به دو صورت و در نتیجه به دو معنا به کار رود:گاه (*)تاریخ دریافت:15/4/83؛تاریخ پذیرش:27/7/83 (**)استادیار مجتمع آموزش عالی قم...